1

IPA-NORD – invitéiert op hiren traditionellen Beaujolais-Owend mat Kéis, Paté, Drauwen,…

Isleker Kabarett mat den Theaterfrënn ous dem Prümer Land – den 22.11.2019 um 19.00 Auer zu Dikrech an der Militärkasär

Mat der Iwwerweisung vun 35 Euro op de Kont vun der IPA-NORD
CCPL LU56 1111 0704 3109 0000 / BIC: CCPLLULL bis den 15. November 2019
si dir bei dësem « ALL INKLUSIVEN » Owend dobäi.

 

Wéinst dem Accès an dʹKasär, musst dir eis de Numm an de Virnumm op mimiller@pt.lu, mailen respektiv déi Leit déi zou eech gehéieren, wéinst der Dëschuerdnung!!!